I HAKOM se oglasio o naplati uručenja "malih paketa" - Bolja Cijena

I HAKOM se oglasio o naplati uručenja "malih paketa"

I HAKOM se oglasio o naplati uručenja "malih paketa"

Na temelju učestalih upita korisnika poštanskih usluga u svezi problematike postupanja s poštanskim pošiljkama kategorije "mali paket" iz međunarodnog prometa i dodatnih troškova, koji se pojavljuju prigodom uručenja takvih pošiljaka, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) želi informirati sve zainteresirane u cilju boljeg razumijevanja navedene problematike.Obavljanje poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o poštanskim uslugama (ZPU), Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge, općim uvjetima za obavljanje usluge davatelja poštanskih usluga i aktima Svjetske poštanske unije za poštanske usluge u međunarodnom prometu. Prema odredbama ZPU-a, davatelj univerzalne poštanske usluge u RH je HP–Hrvatska pošta d.d. (HP).Sukladno Općim uvjetima za obavljanje univerzalne usluge HP-a, mali paket je adresirana međunarodna dolazna pismovna pošiljka mase do 2 kilograma. HP sukladno važećem cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu, a koji je usklađen s odredbama ZPU-a, Svjetskom poštanskom konvencijom te pravilnicima Svjetske poštanske unije, iznos za uručenje malog paketa naplaćuje 4,50 kn.Mali paket je isključivo međunarodna dolazna poštanska usluga koju zahtjeva pošiljatelj, a koju, prigodom preuzimanja, prijamna pošta označava s oznakom "Petit paquet" ili "Small Packet", u pravilu u gornjem lijevom kutu adresne strane pošiljke te se u tom slučaju u državi uručenja naplaćuje uručenje malog paketa i pri dostavi na adresi primatelja i prigodom isporuke u poštanskom uredu.Iz navedenog proizlazi da HP-Hrvatska pošta d.d. ne može proizvoljno odlučivati za koju pošiljku će naplatiti predmetni iznos, a za koju neće, već se u konkretnom slučaju za uručenje malog paketa naplaćuje na način kako je to i predviđeno, odnosno navedeno u cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu.HAKOM skreće pozornost korisnicima poštanskih usluga da moraju biti spremni na dodatne troškove vezane uz poštanske pošiljke iz inozemstva i to prvenstveno one koje se pojavljuju u okviru e-trgovine, iako je prilikom narudžbe odnosno kupovine putem internetskih stranica vrlo često navedeno da je dostava besplatna.Izvor: Bug.hr